ช่อง SANCHAI (สันชัย) เป็นช่อง การทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ และ DIY นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์

SANCHAI channel is an experimental channel for making inventions and DIY innovations, electronic inventions.